20% na pierwszy produkt -30% na drugi produkt

20% na pierwszy produkt -30% na drugi produkt, -40% na trzeci produkt -50%  na czwarty i kolejny produk